Jurídica


L'empresa des d'inici ofereix un acurat servei jurídic als nostres clients bé com a complement dels altres departaments d’assessorament, bé com a actuacions directes sobre les següents matèries que relacionem:

1. Dret Civil

 • Procediments de desnonament de llogaters.
 • Procediments de reclamació de quantitat.
 • Confecció de tot tipus de contractes (lloguer, compravenda, serveis,...)
 • Mediacions i Arbitratges.
 • Procediments canviaris en reclamació de lletres de canvi, xecs i pagarés.
 • Redacció d’Estatuts i Reglaments de Règim intern per Comunitats de Propietaris.
 • Elaboració d’informes jurídics en matèria de propietat horitzontal i del Dret civil català.
 • Recursos davant els Tribunals.
 • Execució de sentencies, laudes arbitrals,...
 • Assessorament en la redacció del testament.
 • Tramitació d’escriptures de tot tipus..
 • Assessorament en el camp notarial i registral.
 • Modificacions cadastrals.
 • Incapacitacions.
 • ... Altres (DEMANI INFORMACIÓ)


2. Dret Mercantil i societari.

 • Constitució de societats.
 • Confecció, modificació o reforma d’Estatuts.
 • Assessorament en modificacions en el règim de socis i capital.
 • Transformació, fusió, escissió i dissolució de societats.
 • ... Altres (DEMANI INFORMACIÓ)

3. Altres gestions.

 • Assessorament en la tramitació de l’impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, Plusvàlua...
 • Inscripció i retirada del document, registres propietat i mercantil, canvi titular cadastral...
 • Peticions de certificacions ultimes voluntats, antecedents penals, certificats naixement, matrimoni, defunció, defunció, partides baptisme, registres...
 • Peticions de llicència d'obra, llicencia obertura, assessorament normativa municipal...
 • Actuacions per delictes contra les persones i el patrimoni, delictes menors, mancades, querelles, denúncies...
 • ... Altres (DEMANI INFORMACIÓ)...
- Avis legal - Globalgest. Tots els drets reservats.
Copyright 2011 Assessoria Jurídica. By Joomla 1.7 templates and hosting service by justhost reviews. All Rights Reserved.