Fiscalitat

 

Estan subjectes al tipus general de l’impost de societats:

  • Règim general: 32,5% gravamen general
  • Règim pimes: 25% aplicat als primers 120.202,41€ de la base imposable de les empreses amb una facturació inferior als 8 milions d’euros, i la resta subjecte al tipus general.

 

Requisits per obtenir beneficis tributaris:

  • La societat ha d’estar inscrita i qualificada com a societat laboral.
  • La societat ha de destinar al fons de reserva el 25% dels beneficis líquids de l’exercici, exercici en el que es produeixi el fet imposable.

 

Beneficis tributaris existents:

Les societats laborals que reuneixin els requisits establerts, gaudiran dels beneficis següents en l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentals:

  • Exempció de les quotes devengades per les operacions societàries de constitució i augment de capital, i de les que s’originen per la transformació de societats anònimes laborals ja existents en societats laborals de responsabilitat limitada.
  • Bonificació del 99% de les quotes devengades per modalitat de transmissions patrimonials oneroses, per l’adquisició de béns i de drets que procedeixen de l’empresa de la qual provenen la majoria dels socis treballadors de la societat laboral.

 

- Avis legal - Globalgest. Tots els drets reservats.
Copyright 2011 Fiscalitat. By Joomla 1.7 templates and hosting service by justhost reviews. All Rights Reserved.