Cooperatives

 

Segons la Llei 20/1990 de règim fiscal de cooperatives (BOE 304, de 20 de desembre) on s’estableix el règim fiscal de les cooperatives, aquests tipus de societats gaudeixen d’uns beneficis fiscals propis que han de servir per fomentar la seva activitat.

Les cooperatives de treball podran trobar-se en 3 situacions fiscals:

Especialment protegides:

Quan compleixen tots els requisits legals per tenir-ne la condició. A més de tributar al 20% pels resultats cooperatius i al tipus general per als extracooperatius, redueixen la quota de l’impost de societats en el 50%. (Llei 20/1990 de règim fiscal de cooperatives, art. 2, 7, 8 i 34).

Protegides:

Tindran la consideració de cooperatives protegides les que s’ajustin als principis i a les disposicions de la Llei de Cooperatives de Catalunya 18/2002. (Llei 20/1990 de règim fiscal de cooperatives, art. 2, 6 i 33).

Sense protecció fiscal:

Quan es troben afectades per alguna de les causes d’exclusió total del règim de protecció fiscal. En els comptes anuals aprovats per l’Assemblea General, la cooperativa ha d’informar sobre el compliment de totes les condicions que permetin tenir la protecció aplicada o les causes que han donat lloc a la pèrdua de protecció fiscal. (Llei 20/1990 de règim fiscal de cooperatives, art. 13).

Els beneficis fiscals establerts per la Llei 20/1990 són els següents:

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats:

Exempció total en les operacions següents:

a) Constitució, ampliació de capital, fusió i escissió
b) Constitució i cancel·lació de préstecs
c) Adquisicions de béns i de drets vinculats al compliment del que estableix l’objecte social. Aquest benefici és propi de les cooperatives de treball especialment protegides.

Impost sobre societats:

S’apliquen els tipus impositius següents:

a) A la base positiva o negativa, corresponent als resultats cooperatius: el tipus del 20%.
b) Llibertat d’amortització dels elements d’actiu fix nous amortitzables adquirits en el termini de 3 anys des de la inscripció de la cooperativa en el Registre.
c) A la quota íntegra, una reducció del 50%. Aquest benefici és propi de les cooperatives de treball especialment protegides.

Impost sobre activitats econòmiques:

Les cooperatives tenen una bonificació permanent del 95% de la quota de l’IAE i els seus recàrrecs. L’alta de l’activitat econòmica obligatòria per totes les persones físiques o jurídiques que duen a terme activitat econòmica, malgrat que les que tenen una facturació anual inferior d’1 milió d’euros estan exemptes del pagament de l’impost.

 

- Avis legal - Globalgest. Tots els drets reservats.
Copyright 2011 Cooperatives . By Joomla 1.7 templates and hosting service by justhost reviews. All Rights Reserved.